Nathalia Edenmont

Saga, 2012, C-print mounted on glass, 55 x 45 inches